O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 03.10.13
Број: 124/2

ТЕРМОЕЛЕКТРО Д.О.О. БЕОГРАД
-ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ-
КОНСТАНТИНУ СМОРОЦХИНСКИ

Поштовани,

Као што Вам је познато обратили смо Вам се писмом од 01. августа 2013. године ради разговора о темама које смо тамо назначили.

На наш допис Ви сте, дана 07. августа 2013. године, љубазно одговорили и рекли да састанак прихватате и да  ћете нас о истом обавестити у најкраћем могућем року.

Поштовани, како је од Вашег писма прошло два месеца забринути смо да ли ће до састанка уопште доћи.

Из тих разлога предлажемо да заједнички састанак одржимо у уторак 08. септембра 2013. године, са почетком у 12,00 сати у просторијама Термоелектра доо.

У случају да не одржимо овај састанак предузећемо мере у складу са законом а ангажоваћемо и Инспекторат рада Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Металски поздрав.

Достављено:
-Наслову
-Синдикалној организацији ССМС