O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 138
Београд, 03.10.13

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ
-н/р Секретару-
Поштовани,

Морате се слoжити са нама,  да се више и не сећамо када смо започели преговоре око Посебнoг-гранског колективног уговора за металску индустрију Србије и колико смо се пута чули телефоном око овог, по нашој процени, веома важног посла.

Мeђутим, преговора и даље нема,  а не зна се да ли ће их и бити.

Поштовани, Самостални синдикат металаца Србије интересује, да би о томе известио своје органе, да ли ће преговора бити или неће и када Ви планирате да усагласимо текст, односно да ли Ви уопште желите да се договоримо и потпишемо тај докуменат.

Молимо Вас да нам Ваш одговор пошаљете одмах, како би смо предузимали законом дозвољене активности.

Металски поздрав.