O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 132
Београд, 05.9.2013. 

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
ИНСПЕКТОРАТУ РАДА
-н/р  ДИРЕКТОРУ-

Поштовани,

Од Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије „Рудник бакра“ Бор информисани смо да послодавац не поштује члан 210. Закона о раду, односно послодавац није, из става 1. овог члана, обезбедио техничко-просторне услове за рад ове Синдикалне организације, не само у седишту послодавца него и у деловима процеса рада и није то урадио у складу са ставом 2. овог члана.

Такође, послодавац је приликом утврђивања репрезентативности Синдиката рудара Србије прекршио члан 228. став 1. јер у поступку утврђивања репрезентативности овог синдиката није укључио и Синдикалну организацију Самосталног синдиката металаца Србије „Рудник бакра“ Бор. Овим чином послодавац „Рудника бакра“ Бор фаворизује Синдикат рудара Србије, односно онемогућава и другим синдикатима да учествују у изменама и допунама Колективног уговора код послодавца.

И на крају послодавац „Рудника бакра“ Бор директно крши члан 207. став 2, јер Синдикалној организацији Самосталног синдиката металаца Србије „Рудник бакра“ Бор, од оснивања Синдиката рудара Србије,  не уплаћује синдикалну чланарину чланова у складу са потписаним приступницама.

Поштовани Директоре, надамо се да ће Инспекторат рада правилно утврдити чињенично стање и да ће решењем наложити послодавцу да, у најкраћем могућем року, отклони утврђене повреде Закона о раду.

Металски поздрав.