O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 129
Београд, 03.9.2013. 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
-н/р Директору- 

Поштовани,

Мислимо да има потребе да одржимо заједнички састанак и то, овај пут, из следећих разлога:

  • Фабрика резног алата из Чачка, у реструктурирању, ради, има посла, диже свој пословни резултат. Има одрађених проблема а из надлежности Агнције је проблем блокаде текућег рачуна предузећа. То ставара огромне проблеме у пословању овог прдузећа (раде преко посредника, не могу да се јављају на тендере, проблем исплате зарада и сл.). Неопходан састанак да ово решимо.

 

  • Машинска индустрија – Ходинг Ниш. Били у Агенцији више пута, нису задовољни датим решењем. Хоће сагласности за продају неких предузће (Термотехника – имају купца). Хајде да на овај проблем једном ставимо тачку и објаснимо и договоримо чија су која права и шта ко треба да ради, каква је њихова даља судбина и који су, у вези са тим, рокови.

 

У очекивању да разумете зашто се Вама обраћамо, металски поздрав.