O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.7.2013.
Број: 123


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-н/р Председнику Владе

Поштовани,

Овим писмом желимо да Вас обавестимо да радници Фабрике акумулатора Сомбор 76 дан штрајкују због тога што власник Фабрике акумулатора Сомбор не поштује Закон о раду, Закон о штрајку и друге Законе, као ни Колективни уговор ни уговоре о раду и нико не може да га натера на то да поштује законе и добровољно прихваћене обавезе према радницима. Такође, власник и послодавачка структура шиканира, малтеретира и прети радницима да насилно прекину штрајк, а са радницима који то неће раскида уговоре о раду. Заостале зараде, за производњу коју су радници завршили, се не исплаћују, порези и доприноси се на плаћају а такође и здравствено осигурање неће да уплате. У току штрајка отпустио је 148 радника који штрајкују, а поштом је послато више од 80 суспензија, које ће такође касније отпустити. На та места запошљава друге раднике који нису обучени за производњу и који не познају Закон о безбедности на раду.

Поштовани Председниче,

На основу напред наведеног радници Фабрике акумулатора из Сомбора су принуђени да се 01.8.2013. године у 11,00 часова окупе испред Владе Републике Србије и искажу своје незадовољство, јер сви досадашњи покушаји да се проблеми запослених реше преговорима нису успели.

Стога Вас молимо да колико данас реагујете и у што хитнијем року примите делегацију радника из Фабрике акумулатора Сомбор, како би настали проблем, уз Вашу помоћ, решили и како би престали разлози за наставак штрајка и исказивања незадовољства пред Владом Републике Србије.

Металски поздрав.