O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Самостални синдикат металаца Србије, дана 18.7.2013. године у Нишу на заједничком састанку са представницима самосталног синдиката и директорима дела привредних друштава у реструктурирању из Источне Србије, а поводом Акционог програмa Владе РС о окончању поступка реструктурирања, након дискусија закључује следеће:

-Свако предузеће у реструктурирању за себе и радници запослени у тим предузећима имају право да штите своје интересе и да у том смислу Министарству финансија и привреде, односно Влади Републике Србије аргументовано предлажу и траже промену групе предузећа везано за окончање реструктурирања.

-Од Министарства финансија и привреде се тражи да у најкраћем могућем року обезбеди пријем и разговор за свако предузеће у реструктурирању или групу предузећа на коме би се аргументовано разговарало о судбини и перспективи предузећа и радника.

-Да у циљу праћења реализације Акционог плана најмање једном месечно обави разговоре са представницима Самосталног синдиката металаца Србије

-Да се мора повезати радни стаж запослених, јер без повезивања радног стажа не вреди ни социјални програм.

-Да се морају оверити здравствене књижице за све раднике чија предузећа не могу да уплаћују доприносе.