O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 12.7.2013.
Број: 104/4

  • ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  • МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

 

Управа Самосталног синдиката металаца Србије, разматрала је све негативне последице на пословање предузећа изазване блокадама рачуна због тужби радника, као и све тежи здравствени и социјални положај запослених због неовере здравствених књижица и неповезивања стажа запослених.

Све ове проблеме, и да хоће, многа предузећа не могу да реше сама без помоћи државе.

Из тих разлога Самостални синдикат металаца Србије већ дуже време пише и врши притисак на Владу Републике Србије и Министарство финансија и привреде да се ови проблеми реше на задовољство привредних субјеката у реструктурирању, као и радника и њихових породица, које због спорости у решавању овог питања највише и пате.

И овај пут апелујемо на Владу Републике Србије и Министарство финансија и привреде да ова питања, у најкраћем могућем року, ставе на своје дневне редове и у сарадњи са тим предузећима реше их на трајан и одржив начин.

Металски поздрав.