O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 08.7.2013.
Број: 220/1

  • ОПШТИНА ЗЕМУН

 

  • МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Пореска управа – Филијала Земун

 

  • ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

 

  • МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Пореска управа – Филијала Вождовац

 

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије је информисан да привредно друштво ГАЛЕБ ЏИТИ (GALEB GTE) а.д. Батајнички пут 23 11080 Београд, због објективних разлога, није у могућности да приликом исплате зараде радницима уплати и припадајући порез и доприносе за социјална осигурања.

Такође, информисани смо да им је Републички фонд за здравствено осигурање дао уверавања да ће им, за њихове раднике, оверити здравствене књижице уколико уплате само допринос за здравствено осигурање.

Имајући у виду колико је важно да радник и његова породица имају обезбеђену здравствену заштиту Самостални синдикат металаца Србије сматра неопходним да послодавцу изађете у сусрет, примите уплату за здравствено осигурање и да им након тога издате адекватну потврду за оверу здравствених књижица.

Сматрамо да овај хумани гест треба да урадите и због чињенице да се ради о привредном друштву које у веома оштрој тржишној утакмици, обезбеђује посао, запошљава раднике и доста уредно сервисира своје обавезе према радницима и Држави.

Металски поздрав,

 

ОДГОВОР ОПШТИНЕ ЗЕМУН