O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 04.6.2013.
Број: 94

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру Млађану Динкићу-

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије и сви радници предузећа металске индустрије у реструктурирању су веома забринути са своју судбину, судбину предузећа у којима раде и судбину својих породица.

Стиче се утисак да се о судбини тих људи разговара и одлучује у Вашем Министарству и у Агенцији за приватизацију (која је у Вашој надлежности), као да су ти људи и предузећа у којим су запослени терет ове Државе и као да су они криви за своју судбину и  ситуацију у којој се налазе. А нису криви, негу су кривци управо у министарствима и агенцијама који су спроводили политику деиндустријализације, лоше приватизације, стварања лошег амбијента за привлачење страних инвестиција и тд. и тд.

Самостални синдикат металаца Србије захтева да нам под хитно доставите планове и програме начина решавања предузећа у реструктурирању, као и каква је судбина радника у тим предузећима.

Металски поздрав.