O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 16.4.2013.
Број: 75

ДИРЕКТОРУ РУДНИКА БАКРА БОР

Поштовани,

Према информацијама са којима располажемо ни за прошли месец нисте Синдикалној организацији Самосталног синдиката металаца Србије „Рудници бакра“ Бор уплатили чланарину чланова овог Синдиката.

Зашто?

Потсећамо Вас да је по конвенцијама Међународне организације рада, Уставу Републике Србије и Закону о раду синдикално организовање и деловање слободно и свако кршење ових права је кривично дело.

Такође, потсећамо Вас да сте Ви као послодавац дужни да, на основу члана 207. Закона о раду приликом сваке исплате зараде, на основу потписане приступнице, одбијете синдикалну чланарину и уплатите на одговарајући рачун синдиката. У прилогу овог дописа достављамо Вам одговарајуће рачуне Самосталног синдиката металаца Србије.

Молимо Вас да поступите по овом допису и да нас о Вашој одлуци обавестите до краја ове недеље. Искрено се надам да ће Ваш одговор бити уплата синдикалне чланарине и да нећемо имати разлога да предузимамо мере које нам стоје на располагању па и информисање инсајдера о кршењу радничких и синдикалних права.

Металски поздрав.

Достављено:
-наслову,
-председнику СО ССМС РБ Бор.