O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 12.4.2013.
Број: 72

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-н/р Државном секретару Александру Љубићу-

Поштовани,

Пре неколико дана делегација Самосталног синдиката металаца Србије посетила је МИН, у оквиру које је разговорала са представницима МИН Локомотива и МИН Холдинг компанија.

Том приликом упознали смо се са Идејним елаборатом о ревитализацији железничког програма у Нишу.

Оценили смо да је докуменат квалитетан и да омогућава очување и развој железничког програма уз минимална финансијска средства Државе.

У реализацију Идејног елабората укључила се и локална управа града Ниша где смо разговарали са Браниславом Јовановићем, директором Дирекције за изградњу града Ниша и послаником у Народној Скупштини Републике Србије испред УРС-а.

Заједно смо оценили да је разговор са Вама неопходан. У том смислу, молимо Вас да у наредних неколико дана определите термин за заједнички састанак.

Металски поздрав.

Достављено:
-наслову,
-г-дину Јовановићу
-директору МИН Холдинг
-ЈСО МИН