O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 08.4.2013. 
Број: 64/2

  • ПРЕДСЕДНИКУ РЕГИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС

ЗА ЦЕНТРАЛНУ, ИСТОЧНУ И ЗАПАДНУ СРБИЈУ

  • ПРЕДСЕДНИКУ ПОКРАЈИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС

ЗА ПОКРАЈИНУ ВОЈВОДИНУ

  • ПРЕДСЕДНИКУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ССМС

ЗА ГРАД БЕОГРАД

На основу члана 91. Статута Самосталног синдиката металаца Србије, Председништво Самосталног синдиката металаца Србије је на седници 04.4.2013.г. разматрајући питање обележавања 1. МАЈА - Међународног празника рада, протестом на улицама Београда, донело следеће

О Д Л У К Е

  • Председништво ССМС оцењује да, имајући у виду стање у металској индустрији Србије, привреди уопште, постоји потреба  да се 1. мај Међународни празник рада обележи протестом на улицама Београда.
  • у том смислу, Председништво ССМС је закључило да свака Регионална организација ССМС, Покрајинска организација ССМС за АП Војводину и Организација ССМС за град Београд на протест дође са по 100 радника на обележавање 1. маја Међународног празника рада.
  • Председништво ССМС је такође закључило да се за све чланове синдиката који долазе у Београд на обележавање 1. маја Међународног празника рада обезбеде плаве мајице са натписом на леђима: у првом реду ССМС, а у другом реду 1. мај 2013.г.

 

О ОДЛУКАМА ПРЕДСЕДНИШТВА ССМС ОБАВЕШТЕН СССС (преузмите документ)