O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 13.3.2013.
Број: 57

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНE
-н/р Државном секретару Зорану Ђорђевићу-

Поштовани,

Користимо прилику да Вам се захвалимо за све напоре које предузимате у циљу побољшања пословања предузећа која се баве производњом наоружања и војне опреме, а самим тим и на побољшању положаја запослених у овим предузећима.

Заједнички састанак који смо 17. јануара 2013. године одржали у Министарству енергетике, развоја и животне средине био је веома успешан и користан и дугорочно ће утицати на стабилизацију пословања наведене групације предузћа.

Имајући то у виду а и да би се одређени договорени послови још ефикасније одвијали, предложио сам Државном секретару у Министарству енергетике, развоја и животне средине господину Дејану Поповићу да одржимо још један ужи састанак уз присутво представника Министарства одбране и Предузећа „Милан Благојевић“ из Лучана, што је и прихваћено.

Начелно смо усагласили термин састанка за понедељак 18. марта 2013. године, са почетком у 12,00 сати у просторијама Министарства енергетике, развоја и животне средине (Ул. Краља Милана 36. пети спрат).

Уколико се слажете молимо Вас да Ви и ваши сарадници узмете учешће у раду овог састанка.

Молимо Вас да нас о Вашем ставу информишете како би смо даље све искординирали.