O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

РУДНАП ГРУП „МИНЕЛ КОТЛОГРАДЊА“
-н/р Генералном директору-

Поштовани,

Ових дана смо, на наше велико запрепашћење, добили информацију, да супротно законским прописима и колективним уговорима, утичете и онемогућавате синдикално деловање у Вашем предузећу.

Наиме, морамо да Вас упозоримо да, ако су информације тачне, Ви не можете да на плаћено одсуство или на било које друго одсуство без писаног захтева, пошаљете председника или представника Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије Руднап груп „Минел Котлоградња“.

Слање председника или представника наведеног синдиката на плаћено одсуство је директно супротно члану 144. Колективног уговора код послодавца који сте Ви потписали, а супротно је и члану 75. Посебног-гранског колективног уговора за металску индустрију, као и члану 188. Закона о раду за чије кршење је предвиђена и казна.

Уколико се оглушите о наводе у овом допису, обратићемо се Министарству рада, запошљавања и социјалне политике – Инспекторату рада, са захтевом да се, због кршења Закона о раду против Вас покрену одговарајући поступци.

У нади да до спора неће доћи, металски поздрав.

Достављено:
- наслову,
- председнику СО, колеги Плавшићу
- огласна табла