O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.02.2013.
Број: 42/1

На основу члана 82. Статута Самосталног синдиката металаца Србије, а у вези са чланом 25. став 4. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Управа Самосталног синдиката металаца Србије, на својој седници одржаној 22.02.2013. године у Бору, разматрајући информацију о цепању Синдикалне организације Рудника бакра Бор и оснивању Синдиката рудара Србије од стране чланова нашег синдиката, као и најаву челника Синдиката рудара Србије да ће поднети захтев за пријем у Савез самосталних синдиката Србије, једногласно је донела следећу

  • О Д Л У К У

 

Не даје се сагласност Већу Савеза самосталних синдиката Србије за пријем Синдиката рудара Србије у Савез самосталних синдиката Србије.

Поменути Синдикат је настао од најмање једне трећине чланова Самосталног синдиката металаца Србије.

Оцењујемо да не постоје никакви суштински разлози за цепање Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије у Руднику бакра Бор и оснивање новог синдиката.

Металски поздрав,

Достављено:
-Већу СССС,
-СО ССМС РББ,                
-Региону ССМС за ИС,
-Већу СССС Бор,
-Огласне табле.