O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ДЕЛЕГАЦИЈА ССМС, 25.12.2012. У МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

Дана 25. децембра 2012. године одржан је састанак у Министарству енергетике, развоја и животне средине поводом Заључака са заједничког састанка директора и председника синдиката синдикалних организација привредних субјеката металске индустрије из области електроизградње и машиноградње, како би се нашлао најбоља решења за раднике и предузећа металске индустрије Србије.

Састанку су испред Самосталног синдиката металаца Србије присуствовали: 

  1. Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије
  2. Стеван Фаркаш, председник Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца АТБ Север  и
  3. Славко Благојевић, члан Управе Самосталног синдиката металаца Србије и председник Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца „Гоша монтажа“ Велика Плана.

 

 

 

МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОЗИ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА