O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.11.2012.
Број: 115

П О З И В    Н А    З А Ј Е Д Н И Ч К И    С А С Т А Н А К

У име Индустријског синдиката Србије и у име Самосталног синдиката металаца Србије позивамо Вас на заједнички састанак са темом:

„ЗАПОСЛИТЕ НАС САД И ОДМАХ“

Заједнички састанак одржаћемо 03. децембра 2012. године у сали на II спрату зграде Савеза самосталних синдиката Србије (тзв. „Камена сала“) у ул. Трг Николе Пашића бр. 5, са почетком у 11,00 сати.

Након завршетка састанка и заузимања заједничких ставова одржаћемо, у истој сали, конференцију за новинаре са почетком у 12,30 сати.

На заједнички састанак позивамо представнике надлежних министарстава, јавних предузећа, научних института и директоре и председнике синдиката заинтересованих предузећа.

Мотиви за састанак:

У овом тренутку се послови у вредности од 800 милиона евра могу  усмерити у предузећа металске индустрије Србије и то на следећим пројектима:

 • набавка рударске машинске и електроопреме у РБ Колубара у износу од 180 милиона евра;
 • ревитализација хидроелектране Зворник у износу од 70 милиона евра;
 • пројекат ЕПС-а за изградњу и ревитализацију 23 мале хидроелектране у износу од 45 милиона евра;
 • заједнички пројекат ЕПС-а и Италијанског партнера везано за Ибарске хидроелектране у износу од 370 милиона евра и
 • пројекат одсумпоравање четири блока у ПД ТЕНТ у вредности од 250 милиона евра.

 

Реч синдиката:

Поштовани,

Као што видите ради се  о пословима који би значајно допринели успешном пословању наведених јавних предузећа а грађанима би дугорочно обезбедили услуге која им ова јавна предузећа пружају.
Такође, добијање ових послова је од суштинске и животне важности за многа предузећа металске индустрије Србије и то:

 • у вези са набавком рударске машине и електроопреме били би ангажовани: АТБ Север Суботица, Минел Београд, Михајло Пупин, Термоелектро, Гоша, Мин-Копекс и 14. Октобар из Крушевца;
 • на пословима ревитализације хидроелектране Зворник послове би обављали АТБ Север са водећим предузећима металске индустрије која могу да произведу сва четири генератора а Минел би радио трансформаторе и већи део друге електроопреме;
 • пројекат ЕПС-а у целости може да реализује домаћа електрометалска индустрија и то: АТБ Север, М. Пупин, Минел, АТБ Фод;
 • на заједничком пројекту ЕПС-а и Италијанског партнера – Ибарске хидроелектране, посао би реализовале АТБ Север, Минел, М. Пупин и Гоша Фом;
 • на пројекту одсумпоравања четири блока ПД ТЕНТ, који још није представљен, домаћа електрометалска индустрија може да покрије цео пројекат.

Да, ради се о важним пословима за домаћа предузећа и за бољи стандард радника у тим предузећима али и за Државу јер ће добити порез а фондови ће добити доприносе.

У ТОМ СМИСЛУ ТРАЖИМО ДА СЕ ОДМАХ ОБУСТАВИ ТЕНДЕРСКА ПРОЦЕДУРА И НАЂЕ НАЧИНА ДА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ПОСЛОВЕ ОБАВЕЗНО ДОБИЈУ НАША ПРЕДУЗЕЋА.

У СЛУЧАЈУ ДА ИМАТЕ НЕКЕ ДРУГЕ ИНТЕРЕСЕ, СИНДИКАТИ ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ СВЕ ДОЗВОЉЕНЕ НАЧИНЕ СИНДИКАЛНЕ БОРБЕ ЗА ПРАВА РАДНИКА И ОВЕ ДРЖАВЕ.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ Председник, Драган Матић

 

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈA И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПОЗНАТО СА ЗАКЉУЧЦИМА САСТАНКА

Београд, 03.12.2012.
Број: 115/1-1 

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

-Н/Р МИНИСТАРКИ ЗОРАНИ МИХАЈЛОВИЋ-

Поштована,

У прилогу овог дописа достављамо Вам Закључке са заједничког састанка директора и председника синдикалних организација привредних субјеката металске индустрије из области електроизградње и машиноградње који је одржан 03. децембра 2012. године.

На састанку су били присутни и представници Електропривреде Србије, конзорцијум 14 предузећа из наведених области као и Државни секретар из Вашег Министарства, коме се захваљујемо на конструктивној и реалној дискусији.

Једногласан став присутних је да треба афирмисати рад Радне групе из тачке 4. Закључака.

У том смислу Вас молимо да, што је могуће пре, а најкасније до 20. децембра 2012. године одржимо заједнички састанак и покушамо да изнађемо најбоља решења за раднике и предузећа металске индустрије Србије.

Металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ Председник, Драган Матић

 

Београд, 03.12.2012.
Број: 115/1.

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

МИНИСТАРКИ ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

На заједничком састанку директора и председника синдикалних организацијa Индустриjског синдиката Србије и Самосталног синдиката металаца Србије предузећа металске индустрије из области електроизградње и машиноградње, одржаном 03. децембра 2012. године, сазваном поводом захтева и апела радника у овим предузећима да им се омогући право на рад и зараду и омогући запошљавање на инфраструктурним пословима за јавна предузећа, након исцрпне дискусије донети су следећи

З А К Љ У Ч Ц И

 • - ЗАХТЕВА СЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА, У ПЕРИОДУ ДОК ТРАЈЕ ЕКОНОМСКА КРИЗА И ДОК ЈЕ СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ВЕОМА ВИСОКА, ОМОГУЋИ НЕОГРАНИЧЕНО-ДОМИНАНТНО (У МЕРИ У КОЈОЈ ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА МОЖЕ ДА УРАДИ ПОСАО) УЧЕШЋЕ ДОМАЋЕ МЕТАЛНЕ И ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈЕ КАО НОСИОЦА ПРОЈЕКАТА НА БУДУЋИМ ТЕНДЕРИМА У ЕПС-У, РТБ-У, НИС-У И ДРУГИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У ЕНЕРГЕТИЦИ, РУДАРСТВУ И ВОДОПРИВРЕДИ У КОЈИМА ЈЕ ДРЖАВА ВЛАСНИК, ОДНОСНО ИМА ВЕЋИНСКИ УДЕО У ВЛАСНИШТВУ.
 • - ЗАХТЕВА СЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КАО И ОД РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА ДА ПРЕДУЗМУ СВЕ МЕРЕ И ДА СЕ НА ТЕНДЕРИМА КОЈИ СУ У ТОКУ, И ТО:

   

  - ЗА НАБАВКУ РУДАРСКЕ ОПРЕМЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ У РБ КОЛУБАРА (ВРЕДНОСТ 180 МИЛИОНА ЕВРА),

  - ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ-ИЗГРАДЊУ 23 МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ (45 МИЛИОНА ЕВРА), ИЗГРАДЊА ИБАРСКИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (370 МИЛИОНА ЕВРА) И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЗВОРНИК (ВРЕДНОСТ 70 МИЛИОНА ЕВРА) И

  - ЗА ПРОЈЕКАТ ОДСУМПОРАВАЊА ЧЕТИРИ БЛОКА У ПД ТЕНТ (ВРЕДНОСТ 250 МИЛИОНА ЕВРА)

ОБЕЗБЕДИ ЗНАТНО ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ДОМАЋИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ИЗ МЕТАЛНЕ И ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈЕ И ТАКО ОДМАХ ЗАПОСЛЕ НАШИ РАДНИЦИ ИЛИ ДА СЕ ТЕНДЕРИ ОДЛОЖЕ;

 • ЗАХТЕВА СЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ЗАУЗМЕ СТАВ И НАЂЕ НАЧИН ДА СЕ ПОСЛОВИ ЈАВНИХ, ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ГРАДСКИХ И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ДОДЕЉУЈУ ДОМАЋИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА. НА ТАЈ НАЧИН УПОСЛИЋЕ СЕ ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА, ПОРАШЋЕ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, СМАЊИЋЕ СЕ УВОЗ, НАША ПРЕДУЗЕЋА ДОБИЋЕ ЛИЦЕНЦЕ И МОЋИ ЋЕ ДА КОНКУРИШУ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТЕНДЕРИМА ИТД.
 • ЗАХТЕВА СЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ОМОГУЋИ НАСТАВАК РАДА РАДНЕ ГРУПЕ ФОРМИРАНЕ РЕШЕЊЕМ ВЛАДЕ РС БРОЈ 312-01-299/2012-08 ОД 04.05.2012. ГОДИНЕ, У ЧИЈИ САСТАВ ТРЕБА ДА УЂУ И ПРЕДСТАВНИЦИ НАВЕДЕНИХ СИНДИКАТА И ТО:
 •  

  - ЗОРАН ВУЈОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ И

  - ДРАГАН МАТИЋ ПРЕДСЕДНИК ИНДУСТРИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

/КАО СТАЛНЕ ПРЕДСТАВНИКЕ, А ПО ПОТРЕБИ ПРЕДСЕДНИКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА/.

 • ПОШТОВАНИ, КАО РАЗУМНИ И ОЗБИЉНИ ЉУДИ КОЈИ ЗАСТУПАМО ПРЕКО 20.000 ПРОИЗВОДНИХ РАДНИКА, КОЈИ СЕ СВАКОГ ДАНА СУСРЕЋЕМО СА СИТУАЦИЈОМ ДА НЕ МОЖЕМО ДА ОБЕЗБЕДИМО ПОСАО И ЗАРАДЕ ЗА НАШЕ РАДНИКЕ А ВАШЕ ГЛАСАЧЕ, АПЕЛУЈЕМО НА ВАС ДА ОДМАХ А НАЈКАСНИЈЕ У НАРЕДНИХ 15-ТАК ДАНА ОРГАНИЗУЈЕМО САСТАНКЕ НА КОЈИМА ЋЕМО СЕ ДОГОВОРИТИ О НАЧИНИМА И ДИНАМИЦИ РЕШАВАЊА ОВИХ ПРОБЛЕМА;
 • СИНДИКАТИ, СА СВОЈЕ СТРАНЕ, ПОДРЖАВАЈУ СВЕ НАПОРЕ ДА СЕ ЗАПОСЛЕ РАДНИЦИ И ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ БОЉИ СТАНДАРД ЗА ЊИХ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ.

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић.

ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ Председник, Драган Матић.

Достављено:
-наслову,
-Електро привреди,
-РБ Колубара,
-Хидроелектрана Зворник,
-ПД ТЕНТ,
-медијима