O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 23.11.2012.
Број: 114

 ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Г-дин, Ивица Дачић, председник Владе

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
министар, Млађан Динкић

ПРЕДМЕТ: Амандман на Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину 

Индустријски синдикат Србије, Асоцијација слободних и независних синдиката, Синдикат индустријских радника Србије Слога и Самостални синдикат металаца Србије, разматрали су Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину и стали на становиште да Влади Републике Србије предложе да утврди следећи

А М А Н Д М А Н
на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013. годину

I Амандман

У члану 1. Предлога Закона став 2 Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања у табели УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА износ у динарима, речи "956.444.000.000" мењају се тако да гласе: "963.443.458.012".  

У члану 1. Предлога Закона став 2 Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања у табели тачка 3. Донације, износ у динарима речи "1.200.000.000" мењају се тако да гласе: "8.199.458.012".  

У члану 1. Предлога Закона став 3 Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода издатака у табели УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ износ у динарима, речи "1.078.316.879.000" мењају се тако да гласе: "1.085.316.337.012".  

У члану 1. Предлога Закона став 3 Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода издатака у табели тачка 1.4. Субвенције износ у динарима, речи "82.224.987.000" мењају се тако да гласе: "89.224.445.012". 

У члану 1. Предлога Закона став 3 Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода издатака у табели тачка 1.4. Субвенције у привреди износ у динарима, речи "17.336.436.000" мењају се тако да гласе: "24.365.894.012".  

У члану 7. Предлога Закона, Раздео 16, Глава 15.1, Функција 410, Економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама укупна средства речи "3.440.000.000." мењају се тако да гласе: "10.439.458.012".  

У члану 7. Предлога Закона, Раздео 16, Глава 15.1, Функција 410, Свега укупна средства речи "27.472.686.000." мењају се тако да гласе: "34.472.144.012".  

О б р а з л о ж е њ е

За привредни развој Републике Србије, као и у 2012. години, потребни су подстицаји привреди и субвенције, из разлога што светска криза није престала.

Амандманом се додају износи од укупно 6.999.458.012 динара, како укупне субвенције привреди не би номинално биле мање него у 2012 години. Ове додатне субвенције би требало да се усмере у програме финансирања за производњу трактора у Републици Србији и Републици Српској, као и за програме финансирања за производњу камиона и аутобуса у Републици Србији, што је овим Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2013. годину изостављено.   

Ови програми су директно важни за наведене гране привреде металске индустрије, али индиректно и мултипликативно су исто тако важни и за пољопривредну производњу, саобраћај, као и за туризам.  

Приходи за наведена издвајања би се директно и индиректно вратили у буџет Републике Србије, у већем износу од издвојених средстава и то кроз повећање производње у наведеним гранама и привредне активности, као и донације које исте гране врше.

С поштовањем,

ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ Председник, Драган Матић

АСОЦИЈАЦИЈА СЛОБОДНИХ И НЕЗАВИСНИХ СИНДИКАТА Председник, Драган Миловановић

СИНДИКАТ ИНДУСТРИЈСКИХ РАДНИКА СРБИЈЕ СЛОГА Председник, Миодраг Шормаз

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић