O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 22.11.2012.
Број: 112
                                                                       

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-н/р Председнику Народне скупштине-

ПРЕДМЕТ: Предлог за повлачење из скупштинске процедуре Предлога закона о изменама и допунама Закона о приватизацији.

Поштовани Председниче,

Народна скупштина Републике Србије је од Владе РС, односно од надлежног Министарства добила Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији.

Предложеним изменама Закона орочава се процес реструктурирања на период до 30. јуна 2014. године.

Из текста који Вам је достављен може се закључити да је предлагач Закона имао у виду само интерес повериоца и њихова права да наплате своја новчана потраживања према сибјектима приватизације у реструктурирању, а при том не водећи ни мало рачуна о привредним субјектима који се налазе у процесу реструктурирања.

Имајући у виду да се ради о великим привредним субјектима (некадашњим гигантима), као што су ФАП из Прибоја, ИМР и ИМТ из Београда, Фабрика вагона и Гибњара из Краљева, Фабрика каблова из Јагодине, „14. октобар“ из Крушевца, „Прва петолетка“ из Трстеника, РТБ Бор (наводим само привредне субјекте из металске индустрије, а укупно има око 150 предузећа у реструктурирању), са укупно (за металску индустрију) има негде око 30.000 запослених, овакав неопрезан Закон у потпуности би прекинуо рад ових привредних субјеката.

Коме је то у интересу и ко ће да сноси одговорност за ове привредне субјекте, за запослене који раде у њима и за егзистенцију њихових породица.

Друго, поштовани Председниче, Уредбом о поступку и начину реструктурирања субјекта приватизације („Сл. гласник РС“ бр. 52/2005, 96/2008 и 98/2009) је предвиђено да реструктурирање обухвата:

  1. статусне промене, промене правне форме, промене унутрашње организације и друге организационе промене;
  2. отпис главнице дуга, припадајуће камате или других потраживања у целини или делимично;
  3. отпуштање дуга у целини или делимично ради намирења поверилаца из средстава остварених од продаје капитала или имовине предузећа и
  4. друге промене у складу са овом Уредбом.

 

Имајући у виду интенцију Уредбе јасно је да се ти послови не могу обавити за једну годину (многа предузећа се налазе у процесу реструктурирања и преко пет година и ништа није урађено иако је синдикат на томе више пута инсистирао), а посебно знајући да за ове активности нису предвиђена средства у Буџету за 2013. годину.

Поштовани Председниче, имајући у виду све горе изнето, тражимо да се предметни Закон повуче из процедуре и припреми озбиљан план за преструктурирање и ревитализацију привредних субјеката у реструктурирању и иста припреме за процес приватизације.

 

Достављено:
- Наслову,
- свим посланичким групама Скупштине РС                                                     
- Председнику Владе РС
- Министарству финансија и привреде